شماره تماس با ما: 37100(9831+)

baner 4
فرم استخدام
 1. اطلاعات پرسنلی

 2. نام *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 3. نام خانوادگی *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 4. نام پدر
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 5. محل تولد
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 6. تاریخ تولد
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 7. شماره شناسنامه *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 8. محل صدور
  Invalid Input
 9. دین
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 10. تابعیت
  ورودی نامعتبر
 11. مذهب
  ورودی نامعتبر
 12. جنسیت *
  ورودی نامعتبر
 13. وضعیت تأهل *
  ورودی نامعتبر
 14. تعداد فرزندان
  ورودی نامعتبر
 15. وضعیت نظام وظیفه *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 16. مدت انجام نظام وظیفه
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 17. نوع معافیت
  Invalid Input
 18. نام و نام خانوادگی همسر
  ورودی نامعتبر
 19. تعداد فرزند
  ورودی نامعتبر
 20. شغل پدر
  ورودی نامعتبر
 21. شغل همسر
  ورودی نامعتبر
 22. ایمیل *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 23. تلفن همراه *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 24. میزان تحصیلات *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 25. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 26. سایر مهارت ها
  ورودی نامعتبر
 27. دوره آموزشی مرتبط
  ورودی نامعتبر
 28. آدرس محل کار پدر
  ورودی نامعتبر
 29. آدرس محل کار همسر
  ورودی نامعتبر
 30. - معرف

 31. ورودی نامعتبر
 32. -درجات علمی و سوابق تحصيلی (به ترتيب از آخرين مدرك تحصيلی اخذ شده ):

 33. مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 34. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 35. نام موسسه
  ورودی نامعتبر
 36. معدل
  ورودی نامعتبر
 37. شهر و تاریخ دریافت مدرک
  ورودی نامعتبر
 38. مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 39. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 40. نام موسسه
  ورودی نامعتبر
 41. معدل
  ورودی نامعتبر
 42. شهر و تاریخ دریافت مدرک
  ورودی نامعتبر
 43. مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 44. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 45. نام موسسه
  ورودی نامعتبر
 46. معدل
  ورودی نامعتبر
 47. شهر و تاریخ دریافت مدرک
  ورودی نامعتبر
 48. مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 49. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 50. نام موسسه
  ورودی نامعتبر
 51. معدل
  ورودی نامعتبر
 52. شهر و تاریخ دریافت مدرک
  ورودی نامعتبر
 53. مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 54. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 55. نام موسسه
  ورودی نامعتبر
 56. معدل
  ورودی نامعتبر
 57. شهر و تاریخ دریافت مدرک
  ورودی نامعتبر
 58. - سابقه عضويت در كانونها – انجمنها و جوامع فرهنگی ، تخصصي و علمی و هيئت های علمی دانشگاهها (داخلی – خارجی):
 59. ورودی نامعتبر
 60. - عناوين پروژه ها و مقالات علمی و فرهنگی ارائه شده

 61. عنوان
  ورودی نامعتبر
 62. نام همكاران
  ورودی نامعتبر
 63. محل اجراء و ارائه
  ورودی نامعتبر
 64. تاريخ اجراء و ارائه
  ورودی نامعتبر
 65. عنوان
  ورودی نامعتبر
 66. نام همكاران
  ورودی نامعتبر
 67. محل اجراء و ارائه
  ورودی نامعتبر
 68. تاريخ اجراء و ارائه
  ورودی نامعتبر
 69. عنوان
  ورودی نامعتبر
 70. نام همكاران
  ورودی نامعتبر
 71. محل اجراء و ارائه
  ورودی نامعتبر
 72. تاريخ اجراء و ارائه
  ورودی نامعتبر
 73. - ميزان و نوع مهارتهای فنی و كامپيوتری :

 74. نوع مهارت
  ورودی نامعتبر
 75. مدرک
  ورودی نامعتبر
 76. محل آموزش
  ورودی نامعتبر
 77. مدت آموزش
  ورودی نامعتبر
 78. نام مربی
  ورودی نامعتبر
 79. درصد آشنایی
  ورودی نامعتبر
 80. تلفن آموزشگاه
  ورودی نامعتبر
 81. نوع مهارت
  ورودی نامعتبر
 82. مدرک
  ورودی نامعتبر
 83. محل آموزش
  ورودی نامعتبر
 84. مدت آموزش
  ورودی نامعتبر
 85. نام مربی
  ورودی نامعتبر
 86. درصد آشنایی
  ورودی نامعتبر
 87. تلفن آموزشگاه
  ورودی نامعتبر
 88. نوع مهارت
  ورودی نامعتبر
 89. مدرک
  ورودی نامعتبر
 90. محل آموزش
  ورودی نامعتبر
 91. مدت آموزش
  ورودی نامعتبر
 92. نام مربی
  ورودی نامعتبر
 93. درصد آشنایی
  ورودی نامعتبر
 94. تلفن آموزشگاه
  ورودی نامعتبر
 95. - سوابق شغلي از آخرين شغل :

 96. سمت
  ورودی نامعتبر
 97. نام موسسه
  ورودی نامعتبر
 98. نام کارفرما
  ورودی نامعتبر
 99. ساعت کار
  ورودی نامعتبر
 100. حقوق دریافتی
  ورودی نامعتبر
 101. شماره تلفن محل کار
  ورودی نامعتبر
 102. مدت اشتغال
  ورودی نامعتبر
 103. سمت
  ورودی نامعتبر
 104. نام موسسه
  ورودی نامعتبر
 105. نام کارفرما
  ورودی نامعتبر
 106. ساعت کار
  ورودی نامعتبر
 107. حقوق دریافتی
  ورودی نامعتبر
 108. شماره تلفن محل کار
  ورودی نامعتبر
 109. مدت اشتغال
  ورودی نامعتبر
 110. سمت
  ورودی نامعتبر
 111. نام موسسه
  ورودی نامعتبر
 112. نام کارفرما
  ورودی نامعتبر
 113. ساعت کار
  ورودی نامعتبر
 114. حقوق دریافتی
  ورودی نامعتبر
 115. شماره تلفن محل کار
  ورودی نامعتبر
 116. مدت اشتغال
  ورودی نامعتبر
 117. - زمينه همكاري و نحوه آن :

 118. تلفن ثابت *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 119. نشانی محل سکونت *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 120. نوع فعالیت
  ورودی نامعتبر
 121. در صورتی که فایل رزومه از خود دارید می توانید در اینجا آپلود کنید
  ورودی نامعتبر
 122. عکس پرسنلی خود با حجم کمتر از 1MB آپلود کنید *
  ورودی نامعتبر
 123. میزان حقوق درخواستی
  ورودی نامعتبر
 124.  *
  ورودی نامعتبر
  اینجانب تعهد مینمایم که کلیه مندرجات در این فرم استخدامی صحیح می باشد و هر زمان که شرکت نیروکلر متوجه خلاف آن شود ، مجاز است به صورت یکطرفه به خدمات اینجانب خاتمه دهد و نیز متعهد میگردم در کلیه مراحل دقیقا از آئین نامه های شرکت نیروکلر پیروی نموده و به موازین اسلامی احترام بگذارم .
 125. کد امنیتی *
  کد امنیتیکد امنیتی وارد شده معتبر نمی باشد.