شماره تماس با ما: 37100(9831+)

banner2

مهندس محمود بوذری

مهندس محمود بوذری

مدیر عامل
کارشناسی ارشد مهندسی توسعه

رزومه

مهندس محمد موحد

مهندس محمد موحد

معاون فنی
مهندسی مکانیک طراحی جامدات

رزومه

مهندس علی صالحی

مهندس علی صالحی

معاون بهره بردداری
مهندس صنایع شیمیایی

رزومه

حسین قاسمی

حسین قاسمی

مدیر امور مالی
کارشناس حسابداری

رزومه

مهندس اکبر نبوی منش

مهندس اکبر نبوی منش

مدیر حراست
مهندسی معدن

رزومه

مهندس زهرا نظامی

مهندس زهرا نظامی

مدیر بازرگانی
مهندسی صنایع پتروشیمی

رزومه

مهندس احمد تازیکه

مهندس احمد تازیکه

مدیر کارخانه یزد
مهندس صنایع پتروشیمی

رزومه

مهندس علی اشرف مقدم

مهندس علی اشرف مقدم

مدیر برنامه ریزی جامع و استراتژیک
کارشناسی مهندسی کشاورزی

رزومه

ونوس احمدی

مدیر منابع انسانی
کارشناس ارشد شیمی معدنی

رزومه

مدیر بازرگانی خارجی
کارشناس بازرگانی