شماره تماس با ما: 37100(9831+)

banner2

مهندس رضا مرادی

مهندس رضا مرادی

مدیر عامل
کارشناسی ارشد مهندسی توسعه

رزومه

مهندس علی صالحی

مهندس علی صالحی

معاون فنی و بهره برداری
مهندس صنایع شیمیایی

رزومه

مهندس شهریار کیهان

مهندس شهریار کیهان

معاون بازرگانی
کارشناس بازرگانی

رزومه

حسین قاسمی

حسین قاسمی

مدیر امور مالی
کارشناس حسابداری

رزومه

مهندس اکبر نبوی منش

مهندس اکبر نبوی منش

مدیر حراست
مهندسی معدن

رزومه

مهندس زهرا نظامی

مهندس زهرا نظامی

مدیر بازرگانی
مهندسی صنایع پتروشیمی

رزومه

مهندس احمد تازیکه

مهندس احمد تازیکه

مدیر کارخانه یزد
مهندس صنایع پتروشیمی

رزومه

مهندس علی اشرف مقدم

مهندس علی اشرف مقدم

مدیر برنامه ریزی جامع و استراتژیک
کارشناسی مهندسی کشاورزی

رزومه

ونوس احمدی

ونوس احمدی

مدیر منابع انسانی
کارشناس ارشد شیمی معدنی

رزومه

مدیر بازرگانی خارجی
کارشناس بازرگانی

رزومه