شماره تماس با ما: 37100(9831+)

banner2

مهندس محمود بوذری

مهندس محمود بوذری

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
کارشناسی ارشد مهندسی توسعه

رزومه

مهندس محمد موحد

مهندس محمد موحد

معاون فنی
مهندسی مکانیک طراحی جامدات

رزومه

مهندس علی صالحی

مهندس علی صالحی

معاون بهره بردداری
مهندس صنایع شیمیایی

رزومه

حسین قاسمی

حسین قاسمی

مدیر امور مالی
کارشناس حسابداری

رزومه

مهندس اکبر نبوی منش

مهندس اکبر نبوی منش

مدیر حراست
مهندسی معدن

رزومه

مهندس زهرا نظامی

مهندس زهرا نظامی

مدیر بازرگانی
مهندسی صنایع پتروشیمی

رزومه

مهندس احمد تازیکه

مهندس احمد تازیکه

مدیر کارخانه یزد
مهندس صنایع پتروشیمی

رزومه

رحمت اله کرمی

رحمت اله کرمی

مدیر تحقیق و توسعه
کارشناس ارشد شیمی آلی

رزومه

مهندس علی اشرف مقدم

مهندس علی اشرف مقدم

مدیر برنامه ریزی جامع و استراتژیک
کارشناسی مهندسی کشاورزی

رزومه

ونوس احمدی

مدیر منابع انسانی
کارشناس ارشد شیمی معدنی

رزومه