شماره تماس با ما: 37100(9831+)

banner2

صنعت كلر آلكالی

کلر به‌وسیله الکترولیز محلول آب نمك حاوي کلرید سدیم تولید می‌شود. این عنصر در طبیعت فقط بصورت ترکیب با سایر عناصر به ويژه سدیم به شکل نمک طعام (NaCl)، و همچنین در کارنالیت و سیلویت، یافت می‌شود.براي تهيه کلربا توجه به روش تولید نياز به محلول آبنمک وجریان برق مستقيم مي باشد.

کلر را می‌توان از الکترولیز محلول كلريد سدیم با یکی از سه روش زیر بدست آورد:

الکترولیز سلول جیوه

الکترولیز سلول جیوه اولین روش تولید کلر در مقیاس صنعتی بوده است.در اين روش آندهای تیتانیوم بالای یک بستر كاتدي از جنس جیوه مایع قرار می‌گیرد، محلولی از کلرید سدیم بین دو الکترود قرار داده می‌شود. وقتی جریان الکتریکی برقرار می‌شود، کلر در سمت آندهای تیتانیوم آزاد شده ،و در همین حال سدیم با جیوه تشکیل ملغمه‌ می دهد که این ملغمه در دکمپوزر توسط آب به جیوه ،هیدروژن و سدیم هیدروکسید تبدیل می شود. دراین روش علاوه بر اینکه مقادیر زیادی انرژی مصرف می‌شود ،نگرانیهائی نیز درباره نشت جیوه به محیط زيست و محصولات بخصوص سود كاستيك وجود دارد.  

الکترولیز سلول دیافراگم

یک صفحه آزبست روی شبکه آهنی کاتد قرار می‌گیرد تا از اختلاط مجدد کلر تشکیل شده در آند و سدیم هیدروکسید تشکیل شده در کاتد جلوگیری نماید. دراین روش انرژی کمتری نسبت به روش سلول جیوه مصرف می‌شود ،اما سدیم هیدروکسید را به سختی می‌توان جمع آوری و به ماده‌ای مفید تبدیل کرد.در اين روش، مقدار ناخالصي نمك در سديم هيدروكسيد خيلي زياد خواهد بود.

الکترولیز غشایی یا ممبراینی

این روش جدیدیترین روش تولید گاز کلر می باشد که در آن از غشاهایی با تراوایی انتخابی استفاده می شود جنس غشاها ، پلیمری بوده که نسبت به عبور یون Na+ تراوا بوده و نسبت به Cl- ناتراوا می باشد این بدین معنی است که یون سدیم می تواند از میان غشاء عبور کند در حالیکه این امکان برای Cl- وجود ندارد. در این فرآیند آبنمک به قسمت آند(آنولیت) و سود به همراه آب به قسمت کاتد(کاتولیت) تزریق شده و در حین انجام فرآیند ، آب نمک به تدریج رقیق و سود غلیظ تر می شود این عمل به خاطر عبور یونهای سدیم از میان غشاء به سمت کاتولیت می باشد شکل زیر به صورت شماتیک نمایی از یک سل الکترولایزر را نشان می دهد معمولا یک الکترولایزر بسته به حجم تولید از چندین سل تشکیل شده است.همانطور که پیداست قطب منفی جریان برق مستقیم(DC)خروجی رکتیفایر به الکترود کاتد متصل بوده و قطب مثبت به الکترود آند ، که این جریان برق پتانسیل لازم جهت تجزیه آنولیت و کاتولیت را فراهم می آورد.

واکنش کلی

 2NaCl+ 2H2O -----> Cl2+ 2NaOH + H2

 در تولید کلر به روش غشایی از الکترولایزرهای تولیدی شرکت های مختلف مانندآساهی گلاس،اودنورا ،اوده با تکنولوژی های متفاوت مانند الکترولایزرهای فیلترپرسی ،SINGLE ELMENT ،GDE و ODC-HCl استفاده می شود.

Edit Page