شماره تماس با ما: 37100(9831+)

çبر اساس مصوبه مجمع مورخ 1396/08/21 و جلسه هیأت مدیره مورخ 1398/05/27 اسامی آخرین اعضای هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

Board of directors

 

 

 çاطلاعات آخرین اعضای کمیته حسابرسی به شرح زیر می باشد: 

fin commite