شماره تماس با ما: 37100(9831+)

 

شرکت نیروکلر (سهامی عام) در نظر دارد پیمکانکاری حمل و نقل مواد اولیه ومحصولات خودرا برای یک سال بر اساس شرایط مندرج به صورت مناقصه به شرکت های واجد شرایط و دارای تاییدیه صلاحیت واگذار نماید. 

شرایط شرکت در مناقصه انتخاب پیمانکار حمل  به مدت یک سال :

الف- دارا بودن شرکت حمل و نقل معتبر (ارائه مدرک و مجوزهای مربوطه)

ب- ارایه ضمانت حسن انجام کار از محل سپرده نزد شرکت نیروکلر و یا تسلیم ضمانت نامه بانکی مطابق جدول ذیل

 

نیروکلر