شماره تماس با ما: 37100(9831+)

 

شرکت نیروکلر (سهامی عام) در نظر دارد تامین بخشی از ظروف بسته بندی و مواد اولیه مورد نیاز را بر اساس شرایط مندرج به صورت مناقصه به شرکت های واجد شرایط و دارای تاییدیه صلاحیت واگذار نماید. 

مشخصات و اسناد مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:

 

1. مشخصات مواد اولیه مورد نیاز ( در مدت 6 ماه )

 

1.1. کلرید باریم: 650 تن

 

 

 

 

2.1. آهن ضایعاتی: 300 تن

 

 

3.1. ظرف 60 لیتری مکعبی 45000 عدد 

 

 

4.1. کیسه پلی اتیلن دولایه چاپ دار ضد آفتاب  600000 تخته 

 

bag

 

5.1. اسید سولفوریک 700 تن 

 

 

6.1. پالت چوبی مستعمل 110*130 به میزان  15000 عدد

palete

palete dem

 

7.1. اتانول 200 تن 

 ETHANOL

 

 

2. رزومه کاری و مدارک شرکت ( پاکت الف)

3. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (پاکت ب)

      1.3. آهن قراضه 1/000/000/000 ریال 

    2.3. کلرید باریم  7/000/000/000 ریال

     3.3. ظرف پلی اتیلنی 60 لیتری    1/500/000/000 ریال

  4.3. کیسه پلی اتیلنی  1/600/000/000 ریال

    5.3. اتانول 2/000/000/000 ریال

    6.3. اسید سولفوریک 280/000/000 ریال

  

 

نوع تضمین : ضمانت نامه معتبر بانکی

 

4. قیمت پیشنهادی (پاکت ج)

شرکت کنندگان مدارک فوق را در سه پاکت جداگانه الف ، ب ، ج حداکثر تا تاریخ 98/11/23 به امور بازرگانی تحویل نمایند.

تاریخ گشایش پاکت پیشنهادات  : 98/11/27

 

5. شرایط پرداخت

- بابت خرید هیچگونه پیش پرداختی صورت نمی گیرید.

- ارایه فاکتور رسمی الزامی است.

 

5. شرایط تحویل

- تحویل درب کارخانه 

6. شرایط عمومی

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* این شرکت در قبول یا رد کلیه‌ی پیشنهادات مختار می باشد.

* شرکت کنندگان مجاز به تامین یک یا چند قلم از اقلام فوق می باشند.