شماره تماس با ما: 37100(9831+)

 

شرکت نیروکلر (سهامی عام) در نظر دارد تامین بخشی از ظروف بسته بندی و مواد اولیه مورد نیاز را بر اساس شرایط مندرج به صورت مناقصه به شرکت های واجد شرایط و دارای تاییدیه صلاحیت واگذار نماید. 

مشخصات و اسناد مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:

 

1. مشخصات مواد اولیه مورد نیاز

 

1.1. کلرید باریم: 200 تن در ماه

 

 

 

 

2.1. آهن ضایعاتی حداکثر 100 تن در ماه

 

 

3.1. گالن 60 لیتری مکعبی 35000 عدد در ماه

 

 

4.1. کیسه پلی اتیلنی حداکثر 110000 عدد در ماه

 

 

5.1. اسید سولفوریک 100 تن در ماه

 

 

6.1. پالت چوبی 1600 عدد در ماه

palete

palete dem

 

7.1. اتانول 30000 لیتردر ماه

 ETHANOL

 

 

2. رزومه کاری و مدارک شرکت ( پاکت الف)

 

3. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (پاکت ب)

      1.3. آهن قراضه 380/000/000 ریال 

    2.3. کلرید باریم  3/400/000/000 ریال

     3.3. بشکه پلی اتیلنی 60 لیتری    1/155/000/000  میلیون ریال

  4.3. کیسه پلی اتیلنی  275/000/000 ریال

    5.3. اتانول 216/000/000 ریال

    6.3. اتانول 216/000/000 ریال

    7.3. اسید سولفوریک 70/000/000 ریال

 

نوع تضمین : ضمانت نامه معتبر بانکی

 

4. قیمت پیشنهادی (پاکت ج)

شرکت کنندگان مدارک فوق را در سه پاکت جداگانه الف ، ب ، ج حداکثر تا تاریخ 97/11/23 به امور بازرگانی تحویل نمایند.

تاریخ گشایش پاکت پیشنهادات  : 97/11/27

 

5. شرایط پرداخت

- بابت خرید هیچگونه پیش پرداختی صورت نمی گیرید.

- حداکثر مدت پرداخت 2 ماه پس از صدور فاکتور رسمی.

 

5. شرایط تحویل

- تحویل درب کارخانه 

6. شرایط عمومی

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* این شرکت در قبول یا رد کلیه‌ی پیشنهادات مختار می باشد.

* شرکت کنندگان مجاز به تامین یک یا چند قلم از اقلام فوق می باشند.