شماره تماس با ما: 37100(9831+)

شرکت نیروکلر (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود  واقع در شهر تهران از طریق مزایده عمومی به شرح اسناد پیوست از طریق مزایده عمومی و با شرایط مندرج در اسناد اقدام نماید. متقاضیان
می توانند از تاریخ نشر آگهی
 اسناد و اوراق شرایط شرکت در مزایده را  از اینجا دریافت نمایند و پس از تکمیل اسناد و مدارک مورد نیاز حداکثر تا تاریخ 98/01/28 به آدرس شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

متقاضیان جهت هماهنگی بیشتر می توانند با تلفن همراه 09383241414 آقای مجتبی پرتوزاده تماس حاصل نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

1-    سپرده شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پایه است که می تواند به صورت واریزی طی فیش یا ضمانتنامه بانکی باشد.

2-    آخرین مهلت برای تحویل پیشنهادها به دفتر مرکزی شرکت تا ساعت 14روز چهار شنبه مورخ 98/01/28می باشد.

3-    جلسه بازگشایی پاکت ها ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 98/02/01برگزار خواهد شد.

4-    پیشنهاد دهندگان می توانند با ارایه معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور یابند.

5-    پیشنهاد های مبهم، مخدوش، مشروط و ناقص یا پیشنهادهایی که بعد موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-    هماهنگی با شرکت جهت بازدید از ملک های مزبور ضروری است.

7-    سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده درج شده است.

8-    شرکت در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

 

 

 

علاقه مندان می توانند از اینجا اسناد مربوط به این مزایده را دریافت نمایند